Prečo práve Loretánske litánie?

Pred niekoľkými dňami som sa stretla na jednej akcii so známymi. Po krátkej chvíli sa rozhovor začal smerom k Panne Márii a úcte k nej. Bola som prekvapená tým, čo sa predo mnou otvorilo – dimenzia úcty k Matke Božej – veľká neznáma. Poznám to. Bola som tam, až kým mi Boh „nepoopravil“ môj  vtedy pyšný postoj voči Najpokornejšej.

V tento mesiac je pre nás všetkých možno zvlášť šanca posunúť sa trošku vpred v našej láske voči tej, ktorú si Otec vyvolil, aby sa práve prostredníctvom nej dal poznať svetu vo svojom Synovi. V máji si viac ako inokedy uctievame Pannu Máriu, okrem modlitby sv. ruženca, zvlášť modlitbou Loretánskych litánií. V mnohých, ak nie vo všetkých kostoloch, sa ju v tento mesiac počujeme modliť pred začiatkom sv. omše. Niekto si môže klásť otázku, prečo.

Dôvod je jednoduchý. Vzývanie Panny Márie nám má pomôcť vložiť sa viac do tajomstva slávenia sv. omše. Ako vždy, Panna Mária chce upriamiť naše srdcia na to, kvôli čomu sme prišli na sv. omšu. Samozrejme, tieto litánie (ako aj akékoľvek iné) sa môžeme modliť hocikde a hocikedy, napr. aj doma za zavretými dverami. Aj s touto modlitbou, ak je v nej zapojené moje srdce spolu s mysľou, môžem začať svoj tichý čas s Bohom, skrze jej príhovor pripraviť svoje srdce na stretnutie s Ním. Pretože Panna Mária plne súhlasila s vôľou Otca, s vykupiteľským dielom svojho Syna a s každým vnuknutím Ducha Svätého, je pre všetkých nás vzorom viery a lásky (porov. KKC 967).

Ak sa chceme dozvedieť niečo viac, ak chceme trochu “duchovne porásť”, siahnime po zdroji, ktorý nám ponúka naša Cirkev – Katechizmus. Objavíme v ňom vysvetlenie, alebo skôr priblíženie rôznych „hlavolamov”, ktoré sa môžu veľmi rýchlo vyriešiť. Opierajúc sa oň, pozrime sa teda bližšie na túto modlitbu.

V jednotlivých zvolaniach Loretánskych litánií sa obraciame na Pannu Máriu, ako na tú, ktorú si Otec vyvolil, aby bola Príbytkom Ducha Svätého, pretože v nej prebýval Boží Duch viac ako v akomkoľvek inom človeku.

Nik z ľudí nemal a nezakúsil príchod Ducha Svätého tak, ako Mária.  K mnohým Duch hovoril, mnohých viedol, na mnohých zostúpil, ale jedine v nej sa Slovo Otca skrze Ducha Svätého stalo Telom. Teda bola (a je) Svätou Božou rodičkou, pretože skrze svoje „áno“ Božiemu plánu sa stala novou Evou, ktorá priviedla na svet Boha – Človeka.

Matkou panenskou, pretože Boh vďaka svojej milosti spôsobil to, že ako ju Duch Svätý zatônil pri počatí a neporušil jej panenstvo, „zatônil“ ju aj pri pôrode. Cirkev už od prvých formulácií viery vyznávala, že Ježiš sa počal v lone Panny Márie jedine mocou Ducha Svätého a oslavuje Máriu ako vždy pannu (porov. KKC 488, 496, 499).

Archou zmluvy, teda tou, ktorá už nenesie v sebe len pripomienky na zmluvy uzatvorené medzi Bohom a človekom (Áronovu palicu, dve kamenné tabule, na ktorých bolo vyrytých Desať Božích prikázaní a zlatú nádobu s mannou), ale tou, ktorá v sebe nesie a ukrýva pôvodcu všetkých zmlúv (Boha = Ježiša), ktorý bol zároveň aj iniciátorom a realizátorom tejto zmluvy medzi Bohom a človekom.

Je Matkou Cirkvi, pretože tým, že sa stala Božím vyvolením matkou Spasiteľa, ktorý ju sám pod krížom zveril apoštolovi Jánovi, dal ju aj nám, aby bola aj našou matkou, Matkou Cirkvi. A toto Máriino materstvo v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní a bez zaváhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavŕši počet všetkých vyvolených (porov. KKC 969). Je dôležité tiež povedať, že Máriino materské poslanie voči ľuďom nijako nezatieňuje ani nezmenšuje jediné Kristovo prostredníctvo, ale ukazuje jeho moc. Lebo každý spasiteľný vplyv Preblahoslavenej Panny pochádza z nesmiernej hojnosti Kristových zásluh, zakladá sa na jeho prostredníctve, úplne od neho závisí a z neho čerpá všetku svoju účinnosť (porov. KKC 970).

Takto by sme si mohli prejsť každý z atribútov, ktoré Cirkev priznáva Panne Márii. V každom jednom zvolaní sa opierame o učenie Cirkvi, o pravdy zjavené Božiemu ľudu, ukotvené v tradícii a Písme. Modliť sa Loretánske litánie znamená prosiť Božiu Matku o orodovanie a zároveň rozjímať o nej, o jej veľkosti v Božom pláne spásy. Nezostaňme na povrchu. Poďme ďalej. Modlime sa. Rozširujme si duchovný obzor. Kontemplujme.

 

Jarka Pytelová

KOMISIA PRE MLÁDEŽ V SPIŠSKEJ DIECÉZE je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčastnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch - Spiš, Liptov, Orava.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Kontaktná osoba
Konferencia biskupov Slovenska,
Kapitulská 11, Bratislava,
IČO: 00684325,
DIČ: 2020804841,
email: dpo@kbs.sk,
https://gdpr.kbs.sk
PODPORTE EVANJELIZÁCIU
Iba vďaka Tebe môžeme fungovať. Neváhaj a pripoj sa k nám aj Ty. Ak Ti to tvoja finančná situácia dovoľuje, obraciame sa na Teba s prosbou o pomoc. Tvoja pomoc môže byť naozaj rôzna, preto si pozri ako nás môžeš podporiť. Ďakujeme!
© 2023 komisia.sk. Všetky práva vyhradené.